Research

 

Wydział Podstaw Techniki realizuje w ramach swojej działalności statutowej  następujące zadania badawcze:

1.     Analiza procesów zużycia wybranych materiałów oraz trwałości i niezawodności określonych układów trących. Badania procesów cieplnych. Problemy badania i modelowania, opracowania modeli matematycznych wybranych zagadnień technicznych z wykorzystaniem symulacji komputerowej.

The analysis of wear processes, durability and reliability of selected materials. Research on thermal processes, formulation of mathematical models for selected technical problems, computer simulations.

2.     Badania modelowe układów technicznych i analiza wybranych procesów odprowadzania ścieków. Wykorzystanie zjawiska kawitacji hydrodynamicznej, bezreagentowe metody usuwania zanieczyszczeń w środowisku wodnym.

Testing models  and analyses of selected sewage disposal processes. Hydrodynamic cavitation and no reagent methods to remove impurities in water environment.

3.     Wykorzystanie i nowoczesne zastosowanie technologii informacyjnych w przemyśle i edukacji

The application of information technology in industry and education. 

4.     Wykorzystanie metod matematycznych i statystycznych w naukach ekonomicznych


The applications of mathematical and statictical methods in economy science.
5.     Zastosowania ciągłych i dyskretnych modeli matematycznych


The application of continuous and discrete mathematical models.