Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty
od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Kandydaci, zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia, w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, składają następujące dokumenty:

 • ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata,
 • kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź przez członka komisji rekrutacyjnej a w określonych przypadkach świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • 3 fotografie(w tym jedna w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px) , którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (badania lekarskie obowiązują tylko Kandydatów na kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna i Inżynieria bezpieczeństwa),
 • oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • pokwitowanie opłaty za wydanie indeksu i legitymacji studenckiej, wniesione na indywidualne konto kandydata przypisane podczas ERK w łącznej kwocie 21 zł:
  • opłata za wydanie indeksu 4 zł,
  • opłata za wydanie legitymacji studenckiej - 17 zł (nie dotyczy absolwentów PL posiadających aktualną legitymację).


Wymagane dokumenty
od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

Kandydaci, zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów II stopnia, w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, składają następujące dokumenty:

 • ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata,
 • kopię dyplomu ukończonych studiów wyższych potwierdzoną przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie oraz suplement, a w przypadku jego braku - indeks lub wypis indeksu bądź zaświadczenie dziekanatu o uzyskanej średniej ocen ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w toku studiów (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
 • kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź przez członka komisji rekrutacyjnej a w określonych przypadkach świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • 3 fotografie(w tym jedna w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px) , którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami (badania lekarskie obowiązują tylko Kandydatów na kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • pokwitowanie opłaty za wydanie indeksu i legitymacji studenckiej, wniesione na indywidualne konto kandydata przypisane podczas ERK w łącznej kwocie 21 zł:
  • opłata za wydanie indeksu 4 zł,
  • opłata za wydanie legitymacji studenckiej - 17 zł (nie dotyczy absolwentów PL posiadających aktualną legitymację).


UWAGA!

 • W przypadku zakwalifikowania się na studia niestacjonarne należy dodatkowo przedstawić dowody opłat (opłata za I semestr nauki).Doręczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, odbiór decyzji o przyjęciu na studia oraz odbiór tych dokumentów może zostać dokonane przez pełnomocnika kandydata na studia. Własnoręczność podpisu na upoważnieniu może być potwierdzona przez:

 • członka wydziałowej komisji rekrutacyjnej PL,
 • notariusza,
 • Urząd Gminy bądź miasta,
 • dyrektora szkoły (pieczęć instytucji oraz pieczęć imienna i podpis osoby potwierdzającej)