Internships

PRAKTYKI STUDENCKIE

Praktyki dla studentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna

Praktyki dla studentów kierunku Matematyka

W roku akademickim 2016/2017 dla kierunku ETI i IB następujący rozkład praktyk:

Kierunek

Rodzaj praktyki

Rok studiów

ETI

opiekuńczo-wychowawcza

II sem. D; I sem. Pol

ETI

dydaktyczna II

I sem. Pol; III sem. Pol

IB

Zawodowa I, II, III

II sem. D, IV sem. D,
 VI sem. D

D - studia stacjonarne I stopnia Pol - studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia