Kierunki studiów

WYDZIAŁ PODSTAW TECHNIKI PROWADZI KSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH:

 • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
 • MATEMATYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
 • STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE
 • STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIE TECHNIKI


EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna to kierunek, który można studiować w Politechnice Lubelskiej od 1989 roku. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym umożliwiającym uzyskanie tytułu inżyniera oraz następnie po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia tytułu magistra inżyniera. Kształcenie w ramach tego interdyscyplinarnego techniczno-humanistycznego kierunku studiów pozwala na uzyskanie gruntownej wiedzy z dziedziny techniki oraz informatyki połączonej z kompleksowym przygotowaniem w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii i zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej oraz nauce. Studenci podczas studiów swoje zainteresowania mogą rozwijać w następujących specjalnościach:

 • Grafika komputerowa i multimedia w technice, biznesie i edukacji,
 • Elektronika z eksploatacją sieci komputerowych,
 • Informatyka z techniką.

Zdobyte wykształcenie pozwala na znalezienie zatrudnienia między innymi:

 • w branżach gospodarki eksploatujących systemy informatyczne i wymagających kwalifikacji ogólnotechnicznych
 • w przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym na wszystkich szczeblach zarządzania jako organizator systemów eksploatacyjnych urządzeń maszynowych i elektrotechnicznych
 • w szkołach, jako nauczyciele przedmiotów technicznych, informatyki, jak również przedmiotów zawodowych. Absolwenci przygotowani też są do prac wymagających szerokoprofilowego wykształcenia technicznego i informatycznego, a także na pozaszkolnym rynku pracy różnych branż, a dobra znajomość języków obcych ułatwia im funkcjonowanie zawodowe w Unii Europejskiej.
 • jako nauczyciel przedmiotów technicznych, informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjach
 • jako administrator i serwisant pracowni komputerowych i szkolnych systemów informatycznych, w tym wspomagających zarządzanie szkołą oraz przy projektowaniu i tworzeniu pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technik multimedialnych.

W Wydziale Podstaw Techniki jednostkami odpowiedzialnymi za prowadzenie kierunku są Katedra Podstaw Techniki i Katedra Metod i Technik Nauczania.


MATEMATYKA

Kierunek Matematyka jest ofertą edukacyjną adresowaną do maturzystów zainteresowanych zdobyciem gruntownej wiedzy z matematyki, poznaniem metod matematycznych stosowanych do rozwiązywania różnych problemów w finansach i ubezpieczeniach, a także innych dziedzinach gospodarki.
Studia matematyczne na Politechnice Lubelskiej są kierunkiem nowym, utworzonym w roku 2008/2009 realizowanym w systemie dwustopniowym (licencjat – 3 lata, magisterium – 2 lata). W oparciu o program studiów pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w instytucjach, w których wiedza matematyczna jest niezbędna do efektywnego podejmowania optymalnych decyzji w zakresie finansów i ubezpieczeń, do rozwiązywania problemów w gospodarce i technice we współpracy z innymi specjalistami.
W ramach kierunku Matematyka studenci mogą podjąć naukę w specjalnościach:

 • Matematyka techniczna,
 • Matematyka w finansach i ubezpieczeniach.

Po zdobyciu uprawnień pedagogicznych absolwenci studiów matematycznych są przygotowani do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych.

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie kierunku na Wydziale Podstaw Techniki jest Katedra Matematyki Stosowanej.


STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE

Od 2009 roku Katedra Metod i Technik Nauczania prowadzi Podyplomowe Studia Pedagogiczne.
Studia te przygotowują do zawodu nauczyciela i dają uprawnienia pedagogiczne. Adresowane są do absolwentów szkół wyższych, w tym szczególnie kierunków technicznych I i II stopnia oraz studentów ostatnich lat studiów.

więcej informacji


STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIE TECHNIKI

Od 1 października 2010 roku na Wydziale Podstaw Techniki uruchomione zostaną studia podyplomowe dla nauczycieli chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu zajęcia techniczne w szkołach podstawowych i gimnazjach.