I konferencja o tematyce kultury i technologii wizualnej

Katedra Metod i Technik Nauczania
Wydział Podstaw Techniki
Politechnika Lubelska

Zaprasza do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.
„Przestrzenie kultury i edukacji wizualnej”
Kazimierz Dolny, 22-23 września 2014 roku

Założenia programowe:
W ostatnich latach w wielu ośrodkach akademickich rozwijają się badania nad kulturą wizualną jako konsekwencją zwrotu piktorialnego we współczesnej humanistyce. Jest to najczęściej namysł nad obrazem w ujęciu estetycznym, medioznawczym, historyczno- kulturowym, antropologicznym czy filozoficznym. Zatem obraz staje się powoli faktem społeczno-kulturowym, na który zwraca uwagę także specyficzny rodzaj socjologii – socjologia wizualna. Powstają przy tym nowe pytania, na które powinni odpowiadać także psychologowie, pedagodzy, dydaktycy zainteresowani świadomością i jej kształtowaniem u młodego człowieka. Zapraszamy do stawiania tych pytań i proponowania odpowiedzi, które mogą ukazać nowatorskie możliwości, ale też i zagrożenia płynące ze strony pictoral turn.

Proponowane zakresy tematyczne sesji naukowych:

A. Sekcja filozofii, socjologii i antropologii kulturowej 
1. Jedna czy wiele antropologii obrazu?
2. Kultura ekranu-szanse i zagrożenia dla kultury elitarnej.
3. Kształtowanie kompetencji wizualnych podmiotu ponowoczesnego.
4. Nowe Media a obrazowość przekazu.
5. Mentalność zinformatyzowana i jej przejawy.
6. Wyzwania socjologii wizualnej.

B. Sekcja psychologii i pedagogiki 
1. Nowa subdyscyplina pedagogiki- pedagogika medialna/wizualna?
2. Zastosowanie wizualności technik informatycznych w nauczaniu przedmiotów ścisłych.
3. Czy psychologia i pedagogika powinny być zainteresowane rozwojem świadomości wizualnej młodego człowieka?
4. Diagramatyka jako nowy język dydaktyki techniki.
5. Symulacje komputerowe wybranych procesów kształcenia – zastosowanie metod sztucznej inteligencji.
6.Technologie edukacyjne w procesie kształcenia.

Formy wystąpienia: referat, wykład, prezentacja. Przewidywany czas wystąpienia: 20-30 min.//Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w dobrze punktowanym czasopiśmie Politechniki Lubelskiej „Advances in Science in Technology Research Journal”(w j.angielskim; 5 pkt), a także w monografii (w uczelniach technicznych bardziej korzystna punktacja za artykuł).

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Jadwiga Mizińska, UMCS
Prof. dr hab. Klaudiusz Lenik, Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. Krystyna Chałas, KUL
Prof. dr hab. inż. Mychaylo Paszeczko, Politechnika Lubelska
Dr hab. Zofia Majewska, UMCS
Dr hab. Miroslav Gejdoš, Prof. KU w Ružomberku
Dr hab. Dorota Wójcicka- Migasiuk, Prof. Politechniki Lubelskiej
Dr hab. Halina Rarot, Politechnika Lubelska
Dr hab. Adam Maj, Prof. KUL

Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca: Dr hab. Halina Rarot, Politechnika Lubelska
Dr Mariusz Śniadkowski, Politechnika Lubelska
Dr Konrad Gauda, Politechnika Lubelska
Mgr Zygmunt Lenik, Politechnika Lubelska

Program konferencji i wykaz uczestników

I. Panel przedpołudniowy, godz. 9.30-14.00 [sala konferencyjna w Ośrodku Arcadia]

 1. Prof. dr hab. Krystyna Chałas (KUL), Kultura techniczna źródłem aksjosfery;
 2. Dr hab. Halina Rarot (PL), Kultura wizualna i myślenie obrazowe;
 3. Dr hab. Adam Maj, prof. KUL, Ontologiczne, antropologiczne, aksjologiczne aspekty edukacji/pedagogiki medialnej;
 4. Dr hab. Wanda Wawro (KUL), Edukacja medialna wobec priorytetowych wyzwań ponowoczesności;
 5. Dr hab. M.Śniadkowski (PL), Myślenie techniczne w procesie kształcenia;
 6. Iryna Kozlovskaa, Yuryi Kozlovskyi(Uzhhorod National University, University of Banking NBU), Integration In Education: Historical Preconditions, Definitions And Aspect Of Research Activities Of Higher Educational Establishment.
Dyskusja, przerwa na kawę
 1. Prof. dr hab. Roksolana Szwaj (Politechnika Lwowska), Obraz-impresing środkiem rozwoju zdolności twórczych;
 2. Dr Jakub Jernajczyk (ASP Wrocław), Myśląc obrazem- zagadnienia nauki w ujęciu sztuk wizualnych;
 3. Mgr Katarzyna Weinpert (KUL), Mnemosyne i sposoby jej wizualizacji;
 4. Dr Agnieszka Zduniak (UWM Olsztyn), Zobaczyć niewidzialne. Treści religijne w Internecie z perspektywy socjologii wizualnej.
Dyskusja, przerwa na kawę
 1. Ks. dr Andrzej Łuczyński (KUL) Pedagogiczne ukierunkowanie rozwoju percepcji wizualnej młodego człowieka;
 2. Dr Barbara Kiereś (KUL), Poznawcza rola obrazu – aspekt dydaktyczny;
 3. Dr Konrad Gauda (PL), mgr Monika Nowosad (SOSW), Komputerowe wspomaganie komunikacji niewerbalnej z wykorzystaniem systemów znaków graficznych w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 4. Ks. dr Jerzy Smoleń(KUL), Elektrosmog - psychologiczne konsekwencje nadużywania nowych mediów.
Dyskusja podsumowująca  

Obiad: 14-15.00

II. Panel popołudniowy: 15.15- 19.15 [sala konferencyjna w Ośrodku Arcadia]

 1. Prof. Miroslav Gejdoš (KUR, Słowacja), Ortoepia suprasegmentálnych vlastností ako predpoklad   komunikačných zručností;
 2. Prof. Mykhaylo Pascheczko (PL), mgr Marcin Barszcz (PL), mgr inż. Ireneusz Zagórski (PL), Wykorzystanie programów typu CAS w procesie nauczania;
 3. Dr inż. Mirosław Malec (PL), dr Tomasz Cieplak (PL), Model chmury obliczeniowej w edukacji;
 4. Dr hab. Artur Popko, prof.PL, Rafał Wawer (PL), Eyetrackingowa diagnoza modelu percepcji wzrokowej na przykładzie badania kolizji drogowych;
 5. Dr Krzysztof Dziedzic (PL), M.Włodarczyk (PL), M.Paśnikowska (PL), The Usage of computer visualization in Theaching technical subjects;
 6. Dr Renata Lis (PL), Zastosowanie projektowania wizualnego w kształceniu inżynierskim;
 7. Dr Robert Lis(PL), Wirtualizacja klasycznego myślenia technicznego;
Dyskusja, przerwa na kawę
 1. Prof. Marek A. Jakubowski (PL), dr Michał Charlak (PL), Michalina Gryniewicz-Jaworska(PL), The concept of the use of evolutionary algorithms for multi-modal skills teaching;
 2. Dr Joanna Szulżyk-Cieplak (PL), Aneta Duda (PL), Bartłomiej Sidor (PL), Rola e-learningu w procesie edukacyjnym;
 3. Mgr inż. Ireneusz Zagórski (PL), mgr Marcin Barszcz (PL), Wykorzystanie maszyn wirtualnych w procesie kształcenia na przykładzie frezarki z systemem sterowania SINUMERIK 840D;
 4. Dr Dariusz Majerek (PL), Zastosowanie programu GeoGebra w nauczaniu matematyki;
 5. Mgr Anna Makarewicz (PL), Zastosowanie programu Maxima w nauczaniu przedmiotów ścisłych na różnych poziomach wiedzy;
 6. Agnieszka Jankowska (studentka ETI, PL), Znaczenie obrazu w kształtowaniu myślenia technicznego studentów.