II ogólnopolska konferencja o tematyce kultury i technologii wizualnej

Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej

oraz

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

Wydział Nauk Społecznych KUL JPII

zapraszają

do udziału w konferencji naukowej pt.

Materiały wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej

w Lublinie, w dniu 28 października 2015 r. /w Sali Wydziału Podstaw Techniki/


Aspekt wizualny staje się coraz częściej integralnym elementem tekstów naukowych, akademickich wykładów, podręczników i szkolnych skryptów. Istnieje jednak obawa, że owe wizualne aspekty i sposoby ich stosowania nie zawsze są właściwie interpretowane, że nauczyciele wszystkich szczebli edukacji są tradycyjnie lepiej wyposażeni w umiejętności hermeneutyczne dotyczące języka dyskursywnego i myślenia wertykalnego. Nasze spotkanie ma na celu poznanie faktycznego stanu polskiej edukacji wdrażającej elementy wizualne, wymianę doświadczeń nie tylko z nauczycielami-praktykami posługującymi się na co dzień obrazem, ale też z teoretykami myślenia wizualnego, jak również z twórcami reklam i grafiki komputerowej.

Proponowane zakresy tematyczne sesji naukowej:

  • Elementy edukacji wizualnej w polskiej dydaktyce- stan faktyczny i oczekiwania;
  • Nauczanie wizualne a nauczanie wertykalne: szanse i zagrożenia;
  • Aspekty kodowania i dekodowania znaczenia obiektów wizualnych;
  • Dydaktyczne oddziaływanie obiektu wizualnego;
  • Mobilność obiektu wizualnego i jej znaczenie dla „pokolenia sieci”;
  • Reklama -  społeczne wytwarzanie jej znaczeń;
  • Dydaktyczne aspekty grafiki komputerowej;
  • Aspekty wizualne w pracy nauczycieli-bibliotekarzy;
  • Doświadczenie artystów i nauczycieli szkół artystycznych w edukacji wizualnej.Program konferencji

9.30-9.45:  prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik - Otwarcie konferencji;


Sekcja dydaktyki

9.45-10.05: dr hab. Beata Komorowska (PWSZ Chełm), Sposoby wykorzystania materiałów wizualnych w procesie wychowawczo-dydaktycznym w szkole. Szanse i zagrożenia;

10.05-10.25: dr hab. Zbigniew Ciekanowski (Państwowa Wyższa Szkoła, Biała Podlaska), Obraz jako narzędzie edukacji dla bezpieczeństwa;

10.25-11.05: dr Renata Lis (PL), Aktywizująca rola wizualnych materiałów dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów informatycznych; dr Renata Lis (PL), Marta Chwaluk (PL) Komputerowe wspomaganie wizualizacji i animacji złożonych obiektów technicznych;

11.05-11.25: dr inż. Jakub Matuszak (PL), Computer aided design of cutting tools;

11.25-11.45. dr hab. inż. Dorota Wójcicka- Migasiuk, prof. PL, mgr inż. Arkadiusz Urzędowski (PL), Analiza wizualna transportu ciepła w nietypowym obiekcie;

11.45-12.00:  przerwa kawowa

12.00-12.20: dr Halina Kudlińska-Stępień (Uniwersytet Łódzki), Rola demotywatorów w nieformalnej edukacji młodzieży;

12.20-12.40: dr Robert Lis (PL), Technologie nauczania wizualnego systemów informatycznych dla „pokolenia sieci”;

12.40-13.00: dr Robert Lis (PL), Możliwości efektywniejszego wykorzystania hardware’u w wizualizacji edukacji;

13.00-13.20: dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak (PL), Kształcenie na kierunku edukacja informatyczno-techniczna w dobie społeczeństwa informacyjnego;

13.20-13.40:  dr inż. Michał Charlak (PL), dr hab. Marek Jakubowski, prof. PL, Katarzyna Baran (PL), Designing Special Sport Training Based On Spatial Vision And General Motor Program Models;

13.40-13.55: druga przerwa kawowa


Sekcja grafiki i animacji komputerowej

13.55-14.15: mgr Anna Makarewicz (PL), Rodzaje grafiki komputerowej i ich zastosowanie na różnych poziomach wiedzy;

14.15-14.35: dr inż. Krzysztof Dziedzic (PL), dr Marcin Barszcz (PL), inż. Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk (PL), inż. Agnieszka Jankowska (PL), Znaczenie animacji komputerowej w nauczaniu przedmiotów ścisłych;

14.35-14.55: dr inż. Mirosław Malec (PL), dr Tomasz Cieplak (PL), mgr inż. Justyna Niemczuk(PL), Zastosowanie animacji komputerowej w procesie nauczania zagadnień technicznych;


Sekcja e-learning

14.55-15.15. Prof. dr hab. Tadeusz Bąk (PWSTE Warszawa), Zastosowanie elementów edukacji wizualnej w e-learning;

15.15-15.35;mgr Ewelina Szlachta (doktorantka KUL), Przestrzeń sieci jako cyfrowe środowisko edukacyjne - wybrane zagadnienia e-learningu;


Sekcja reklamy

15.35-15.55: mgr Ewelina Winiarczyk (doktorantka KUL), Wartość reklamy i wartości w reklamie;

15.55-16.15: mgr Anna Badora (Doktorantka KUL), Memy internetowe jako nośnik wartości i antywartości; 

16.15-16.35: dr inż. Mirosław Malec (PL), dr Tomasz Cieplak (PL), inż. Łukasz Jarmuł (PL), Film jako narzędzie reklamy i promocji kierunku;

16.35-16.55: mgr Anna Pomorska-Kowalczyk (PL), mgr Monika Borecka (PL), mgr Marta Zbańska (PL), Aspekty wizualne w pracy bibliotek;


Sekcja teorii pedagogicznej

16.55-17.15: Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński (KUL), Edukacja wizualna a proces socjalizacji młodego człowieka;

17.15-17.30: dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof PLNauczanie wobec dominacji kultury obrazu;

17.30-17.40: dr hab. Halina Rarot, prof. PL, Nowe teorie pedagogiczne w epoce cyfrowej kultury wizualnej.

17.45 Obiado-kolacja w „Karcmie regionalnej/’Wiejskiej Chacie”/ul. Nadbystrzycka 16.