Projekt pt. Politechnika Lubelska - Uczelnia przyjazna dla wszystkich

Halina Rarot, autor i koordynator Ogólnouczelnianego Projektu pt. Politechnika Lubelska- Uczelnia przyjazna dla wszystkich zrealizowanego w formie trzech warsztatów psychologicznych w październiku, listopadzie i grudniu 2014 roku.Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr Edyta Alinowska

i Pełnomocnik Wydziału Podstaw Techniki ds. Osób Niepełnosprawnych
dr hab. Halina Rarot zapraszają na:

warsztaty

Kryzysy życiowe-psychopatologia-psychoedukacja


poświęcone tematyce praktycznego rozpoznania zachowań i doświadczeń, które mogą wskazywać na stan kryzysu psychicznego. Uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę na temat psychoedukacji - sposobu przeżywania świata oraz trudności, jakie napotyka osoba w kryzysie, sposobów komunikowania się z takimi osobami oraz umiejętności udzielenia pomocy takiej osobie. W ramach warsztatów przedstawione zostaną przykładowe sytuacje osób w kryzysie, ich objawy i problemy w kontekście społecznym, instytucjonalnym i terapeutycznym.Projekt „Politechnika Lubelska- Uczelnia Przyjazna dla wszystkich”, zgłoszony w marcu 2014 roku przez dr hab. Halinę Rarot, pełnomocnika Dziekana Wydziału Podstaw Techniki ds. Osób Niepełnosprawnych i mgr Edytę Alinowską, Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, zaakceptowany przez Prorektora ds. studenckich Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Waca-Włodarczyka w czerwcu 2014 roku, miał charakter informacyjno-edukacyjno-szkoleniowy. Jego celem było upowszechnienie wiedzy wśród studentów i pracowników Politechniki Lubelskiej na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku akademickim oraz możliwości niesienia pomocy osobom z różnymi problemami zdrowotnymi. Istotnym elementem było także zawiązanie głębszej współpracy między strukturami Uczelni, organizacjami studenckimi i dziekanatami w celu wypracowania najbardziej adekwatnych strategii postępowania ze studentami niepełnosprawnymi. Chodziło w nim również o przełamanie różnych lęków, uprzedzeń i barier mentalnych w relacjach ze studentami niepełnosprawnymi.

Realizacja zatwierdzonego projektu, którego koordynatorami były dr hab.Halina Rarot i mgr Edyta Alinowska, została podzielona na dwa etapy. Pierwsza faza projektu koncentrowała się na empirycznym/ankietowym/ rozpoznaniu wiedzy i oczekiwań społeczności studenckiej i akademickiej, dotyczących psychoprofilaktyki uzależnień i psychoedukacji, sposobów pomocy osobom z problemami zdrowia psychicznego oraz edukacji antydyskryminacyjnej. Do przeprowadzenia tego badania zostały zastosowane techniki badań jakościowych (pogłębione wywiady indywidualne wśród studentów różnych wydziałów, pracowników administracji i pracowników naukowych). Badanie zostało przeprowadzone w okresie od czerwca do pierwszej połowy września 2014 roku wśród studentów i kadry akademickiej Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem koordynatorów. W drugiej połowie września 2014 zostały opracowane przez nich wyniki badań empirycznych, które następnie stały się materiałem wyjściowym dla drugiej, warsztatowej fazy projektu.

Część druga projektu była realizowana pomiędzy październikiem a grudniem 2014 roku. Efekty badań opracowane w drugiej połowie września stanowiły podstawę szczegółowego doboru tematów zajęć warsztatowych. Pierwsza edycja warsztatów odbyła się 17 października 2014 roku, w Sali Białej Politechniki Lubelskiej.

Spotkanie zatytułowane Kryzysy życiowe-psychopatologia-psychoedukacja rozpoczęło się spektaklem lubelskiego „Teatru Jasny”, który w sposób wizualny wprowadził wszystkich uczestników w uczucia, myśli i zachowania towarzyszące ludziom w szeroko pojętym kryzysie, który spotyka nie tylko studentów niepełnosprawnych, lecz każdego niemal człowieka, w tym czy innym okresie jego życia.

Fragment spektaklu lubelskiego „Teatru Jasny ilustrujący poczucie osamotnienia, przygnębienia i lęku, które towarzyszą  kryzysom psychicznym.

Gośćmi warsztatów były: mgr Izabela Hanczyn (Mazuś), mgr Edyta Kuśmirek (Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego), mgr psychologii Justyna Rynkiewicz (doktorantka UMCS), coach-filozof Anna Jastrzębska (doktorantka UMCS) i wspomniany już „Teatr Jasny”. To pierwsze spotkanie w ramach realizacji projektu Politechnika Lubelska- Uczelnia Przyjazna dla wszystkich zgromadziło 50 studentów I roku Edukacji techniczno-informatycznej. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyli oni w kolejnych etapach warsztatów, umożliwiających im zdobycie wiedzy o symptomach kryzysu, o groźnych następstwach, jakimi są depresje i inne stany, typowe dla zaburzeń lękowych, o trudnościach, jakie napotykają osoby w kryzysie, o sposobach komunikowania się z nimi ludzi zdrowych, o ich problemach ujmowanych w szerszym kontekście społecznym i instytucjonalnym.

Druga edycja projektu skierowana była do pracowników administracji Politechniki Lubelskiej i pracowników naukowych. To spotkanie, zorganizowane przez mgr Edytę Alinowską, odbyło się w dniu 21 listopada 2014 roku w formie szkolenia dla pracowników administracji, a w  szczególności pracowników biblioteki i dziekanatów. Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu warunków funkcjonowania, sposobu komunikowania oraz postępowania w konkretnych akademickich i życiowych sytuacjach w aspekcie specyficznych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Uczestnicy zapoznali się z urządzeniami wspomagającymi osoby niepełnosprawne oraz uzyskali praktyczne wskazówki o formach wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w warunkach środowiska akademickiego. Analizowano przykłady z zainteresowanymi osobami, pojawiające się w ich codziennej pracy oraz omawiano trudności wynikające ze specyfiki niepełnosprawności ich studentów.

Uczestnicy drugich Warsztatów

Uczestnicy drugich Warsztatów 

Trzecia edycja Warsztatów, zatytułowana Niedobre więzi, skoncentrowana została na tematyce uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych, a także od hazardu i komputera. Uzależnienia wprawdzie nie są jeszcze niepełnosprawnością, ale bardzo często mogą do niej prowadzić.  Niepełnosprawność studencka ma bowiem kilka obliczy:

- upośledzenie umysłowe;

- choroby psychiczne;

- zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

- choroby narządu wzroku;

- upośledzenie narządu ruchu;

- epilepsja;

- choroby układu oddechowego i krążenia;

- choroby układu pokarmowego;

- choroby układu moczowo-płciowego;

- choroby neurologiczne.

Beztroskie sięganie po takie czy inne substancje psychoaktywne może doprowadzić do  różnych zaburzeń psychicznych, chorób układu krążenia czy układu oddechowego, upośledzenia narządów ruchu itp. Niezbędna jest zatem profilaktyka, także w życiu studenckim.

To trzecie spotkanie, które zostało zaplanowane na 16 grudnia, w godz.12-16.00, w Sali Białej, ponownie zostało zapoczątkowane spektaklem „Teatru Jasny” z jednoaktową sztuką pt. W 40%” świecie. Następnie odbyła się rozmowa z J.M. Rektorem Politechniki Lubelskiej, dotycząca problematyki realizowanego projektu. Po kolei występowali zaproszeni znakomici goście ze swymi krótkimi wykładami i prezentacjami: dr A.Wójcicka, Ukryty głód. Jak go pokonać?; mgr Piotr Wiejak, W wirtualnym świecie. Uwolnij się; mgr Leszek Iwaniak, Hazard - nowe wyzwanie, mgr Jolanta Wąsowska, Sztuczne barwy świata. Po każdym wykładzie czy prezentacji były zadawane ciekawe pytania przez uczestników warsztatów. Na zakończenie studentka Anna Łupina przedstawiła prezentację dotyczącą ogólnopolskich spotkań studentów niepełnosprawnych, zachęcając tym samym do integracyjnych wyjazdów studentów Politechniki Lubelskiej.