11 lipca 2019

Konkurs na stanowisko adiunkta

DZIEKAN
WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI  POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA
w Katedrze Metod i Technik Nauczania
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Przepisach wprowadzających ustawę
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669),
w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
i statucie PL.
Wymagane kwalifikacje:
• przynajmniej stopień doktora lub dr hab. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika 
• ukończone przynajmniej studia licencjackie w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna
• płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego
• czynna znajomość języka angielskiego udokumentowana publikacjami naukowymi
• potwierdzone doświadczenie w pracy dydaktycznej
• udokumentowana aktywność naukowa
• udokumentowana działalność aplikacyjna i organizacyjna
Wykaz wymaganych dokumentów:
• pisemne zgłoszenie do konkursu 
• oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy
• oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej
• oświadczenie kandydata upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
• kwestionariusz osobowy 
• 2 zdjęcia 
• odpis dyplomu 
• udokumentowana informacja o publikacjach, ukończonych kursach i znajomości języków obcych potwierdzająca powyższe wymagane kwalifikacje
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Składanie podań do Dziekana Wydziału Podstaw Techniki PL, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin, pok. 8 w terminie do dnia 16.09.2019r. do godz. 12:00, zatrudnienie od 01.10.2019r.                                                                    
Link do strony: http://www.pollub.pl/pl/pracownicy/praca-w-politechnice-lubelskiej
DZIEKAN
Wydziału Podstaw Techniki
dr hab. inż. Dorota Wójcicka–Migasiuk, prof. PL

 

Załącznik