10 czerwca 2020

DZIEKAN WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Badań Interdyscyplinarnych w Katedrze Podstaw Techniki

DZIEKAN
WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w Zakładzie Badań Interdyscyplinarnych
w Katedrze Podstaw Techniki

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) i Statucie PL.

Wymagane kwalifikacje:
• przynajmniej stopień magistra nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna
i telekomunikacja
• wykształcenie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa (przynajmniej licencjat)
• uprawnienia zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
• doświadczenie w pracy dydaktycznej, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
• udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej
• dobra znajomość języka angielskiego
• płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego

Wykaz wymaganych dokumentów:
• pisemne zgłoszenie do konkursu oraz list motywacyjny
• oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy
• oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej
• oświadczenie kandydata upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
• kwestionariusz osobowy
• 2 zdjęcia
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
• udokumentowana informacja o działalności dydaktycznej i organizacyjnej
• klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Dziekan Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin, a ich kopię drogą elektroniczną na adres wpt.sekretariat@pollub.pl w terminie do dnia 10.07.2020 r. Przesyłane drogą elektroniczną pliki nie mogą przekroczyć rozmiaru 25 MB w jednym mailu. Planowane zatrudnienie od 01.09.2020 r.
Link do strony: http://www.pollub.pl/pl/pracownicy/praca-w-politechnice-lubelskiej

KLAUZULA ZGODY
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z warunkami rekrutacji na stanowisko asystenta określonymi w ogłoszonym przez Dziekana Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej konkursie otwartym na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Interdyscyplinarnych w Katedrze Podstaw Techniki. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.


Miejscowość, data………………………………….. Podpis…………………………………

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38 d, 20-618 Lublin.
  • Inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Lubelskiej jest Pan Tomasz Joński, e-mail: t.jonski@pollub.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz formularza rekrutacyjnego, w celu realizacji przez Administratora procesu rekrutacji do pracy na stanowisko asystenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. W przypadku decyzji o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na stanowisko konkursowe dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej przyjęta przez komisję w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zostanie przekazana do działu kadr w celu obsługi oraz rozpoczęcia procesu zatrudnienia realizowanego przez Politechniką Lubelską.
  • Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  • Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania procesu rekrutacji, wynikający z wewnętrznych aktów prawnych uczelni, nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia złożenia przez Panią/Pana aplikacji o przyjęcie do pracy.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
  • Cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody spowoduje brak możliwości udziału w rekrutacji do pracy.