O Wydziale

  Uchwała Nr 24/2007/VI
Senatu Politechniki Lubelskiej
z dnia 20 września 2007r.

w sprawie utworzenia w Politechnice Lubelskiej
Wydziału Podstaw Techniki
oraz przekształcenia
Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki
w Wydział Zarządzania

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9 ust. 4, w związku z § 137 Statutu Politechniki Lubelskiej Senat  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

  1. Z dniem 20 września 2007 r. w Politechnice Lubelskiej tworzy się Wydział Podstaw Techniki.
  2. Wydział, o którym mowa w ust. 1, rozpocznie swoją działalność z dniem 28 grudnia 2007 r.
  3. Okres od 20 września 2007 r. do 27 grudnia 2007 r. jest okresem organizacji Wydziału.

W działalności wydziału można wyodrębnić następujące okresy związane z rozwojem jego kadry naukowej i dydaktycznej, restrukturyzacją uczelni oraz potrzebami gospodarczymi regionu i rynku pracy:

  • Powołanie i funkcjonowanie Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki w latach 1988 – 2007.
  • Utworzenie Wydziału Podstaw Techniki 20. IX. 2007 r.
  • Rozpoczęcie działalności Wydziału Podstaw Techniki 28. XII. 2007 r.