Badania

Wydział Podstaw Techniki realizuje w ramach swojej działalności statutowej  następujące zadania badawcze:

1.     Analiza procesów zużycia wybranych materiałów oraz trwałości i niezawodności określonych układów trących. Problemy modelowania, przy opracowaniu wybranych zagadnień technicznych.

(inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria lądowa i transport )

 

The analysis of wear processes, durability and reliability of selected materials.

Modeling problems in elaborating selected technical issues.

             (Materials Engineering, Mechanical engineering, Civil engineering and transport)

2.     Badania procesów technicznych w układach warstwowych i systemach przepływowych.

(inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria lądowa i transport)

 

Research of technical processes in multi-layer systems and in flow systems.

(Materials engineering, Mechanical engineering, Civil engineering and transport)

 

3.     Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi w rozwiązywaniu problemów ekonomiczno-technicznych i kształceniu inżynierów.

(informatyka techniczna i telekomunikacja, pedagogika)

 

The use of innovative tools in solving economic and technical issues and educating engineers.

(Technical IT and telecommunications, Educational sciences)

 

4.     Wykorzystanie i nowoczesne zastosowanie technologii informacyjnych w przemyśle i edukacji.

(inżynieria materiałowa, pedagogika, filozofia)

The application of information technology in industry and education. 

(Materials engineering, Educational sciences, Philosophy)

 

5.     Zastosowania ciągłych i dyskretnych modeli matematycznych.

 ( matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)

The application of continuous and discrete mathematical models

(Mathematics; Technical IT and telecommunications; Environment engineering, mining and energy; Management and quality sciences)

 

6.     Wykorzystanie metod matematycznych i statystycznych w naukach ekonomicznych i technicznych

(matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o zarządzaniu i jakości)

The  applications of mathematical and statistical methods in economy  and technology

(Mathematics; Technical IT and telecommunications; Environment engineering, mining and energy; Management and quality sciences)