Edukacja Techniczno-Informatyczna


EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna to kierunek, który można studiować w Politechnice Lubelskiej od 1989 roku. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym umożliwiającym uzyskanie tytułu inżyniera oraz następnie po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia tytułu magistra inżyniera. Kształcenie w ramach tego interdyscyplinarnego techniczno-humanistycznego kierunku studiów pozwala na uzyskanie gruntownej wiedzy z dziedziny techniki oraz informatyki połączonej z kompleksowym przygotowaniem w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii i zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej oraz nauce. Studenci podczas studiów swoje zainteresowania mogą rozwijać w następujących specjalnościach:

  • Grafika komputerowa i multimedia w technice, biznesie i edukacji,
  • Informatyka z techniką,
  • Elektronika z eksploatacją sieci komputerowych,
  • Technika w systemach bezpieczeństwa.

Zdobyte wykształcenie pozwala na znalezienie zatrudnienia między innymi:

  • w branżach gospodarki eksploatujących systemy informatyczne i wymagających kwalifikacji ogólnotechnicznych
  • w przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym na wszystkich szczeblach zarządzania jako organizator systemów eksploatacyjnych urządzeń maszynowych i elektrotechnicznych
  • w szkołach, jako nauczyciele przedmiotów technicznych, informatyki, jak również przedmiotów zawodowych. Absolwenci przygotowani też są do prac wymagających szerokoprofilowego wykształcenia technicznego i informatycznego, a także na pozaszkolnym rynku pracy różnych branż, a dobra znajomość języków obcych ułatwia im funkcjonowanie zawodowe w Unii Europejskiej.
  • jako nauczyciel przedmiotów technicznych, informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjach
  • jako administrator i serwisant pracowni komputerowych i szkolnych systemów informatycznych, w tym wspomagających zarządzanie szkołą oraz przy projektowaniu i tworzeniu pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technik multimedialnych.

W Wydziale Podstaw Techniki jednostkami odpowiedzialnymi za prowadzenie kierunku są Katedra Podstaw Techniki i Katedra Metod i Technik Nauczania.