Matematyka


MATEMATYKA

Kierunek Matematyka jest ofertą edukacyjną adresowaną do osób zainteresowanych zdobyciem gruntownej wiedzy z matematyki oraz poznaniem metod matematycznych stosowanych w analizie i modelowaniu zjawisk i procesów zachodzących w technice, produkcji, usługach, finansach i ubezpieczeniach. Kierunek ten zapewnia studentowi zdobycie wiedzy niezbędnej do wykorzystania narzędzi matematycznych i komputerowych metod wspomagania pracy inżyniera w rozwiązywaniu problemów praktycznych z zakresu różnych dziedzin gospodarki

.Studia matematyczne na Politechnice Lubelskiej są kierunkiem utworzonym w roku akademickim 2008/2009, realizowanym w systemie dwustopniowym (studia inżynierskie i studia magisterskie)

Od roku akademickiego 2016/2017 studia I stopnia prowadzone są w cyklu 7-semestralnym, jako studia inżynierskie o profilu praktycznym. Program studiów wzbogacony został o zajęcia o charakterze aplikacyjnym, takie jak: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Komputerowe systemy wspomagania pracy inżyniera, Metoda elementów skończonych, Grafika komputerowa, Statystyczna analiza danych, Hurtownie danych i systemy analizy danych.

Od roku akademickiego 2017/2018 studia II stopnia prowadzone są jako studia magisterskie o profilu praktycznym, z kompetencjami inżynierskimi. Studia te kończą się nadaniem absolwentom tytułu MAGISTRA INŻYNIERA i są realizowane w cyklu 4-semestralnym dla absolwentów studiów licencjackich I stopnia (rekrutacja letnia) oraz 3-semestralnym dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia (rekrutacja zimowa).

W oparciu o zmodyfikowany program studiów pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Lubelskiej przygotowują studentów do podjęcia pracy w instytucjach, w których wiedza matematyczna jest niezbędna do rozwiązywania problemów w gospodarce i technice we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin oraz do efektywnego podejmowania optymalnych decyzji w zakresie finansów i ubezpieczeń.

Po zdobyciu uprawnień pedagogicznych (np. w ramach Podyplomowych Studiów Pedagogicznych prowadzonych przez Wydział Podstaw Techniki) absolwenci studiów matematycznych będą również przygotowani do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie kierunku na Wydziale Podstaw Techniki jest Katedra Matematyki Stosowanej.