Cele i zadania WKJK

Do zadań wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia należy:

 1. współuczestniczenie w tworzeniu i doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 2. opiniowanie nowo projektowanych programów kształcenia;
 3. opiniowanie zmian w monitorowanych programach kształcenia;
 4. opiniowanie merytoryczne obsady kadrowej poszczególnych kierunków studiów;
 5. przedkładanie dziekanowi opinii i wniosków na podstawie analizy:
  1. opinii pracodawców (z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), uzyskanych na podstawie informacji z rynku pracy,
  2. opinii absolwentów o przydatności nabytych, jak i brakujących elementów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w danym programie kształcenia, uzyskanych na podstawie przeprowadzanych ankiet;
 6. analiza wyników ankiet studenckich dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym semestrze oraz oceny prowadzonych przedmiotów;
 7. ocena stosowanych metod weryfikacji procesu kształcenia;
 8. ocena programów kształcenia pod kątem całkowitego nakładu pracy studenta oraz osiągania założonych efektów kształcenia;
 9. ocena prac dyplomowych pod kątem spełnienia wymagań metodycznych i merytorycznych oraz poszanowania praw autorskich;
 10. wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia;
 11. inicjowanie działań naprawczych w przypadku niespełnienia standardów jakości;
 12. sporządzanie rocznych raportów z działalności komisji oraz przedstawianie ich dziekanowi i Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia.

Do zadań pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia należy:

 1. bieżące nadzorowanie funkcjonowania systemu oceny jakości kształcenia w podstawowej jednostce organizacyjnej;
 2. podejmowanie działań na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziale;
 3. nadzorowanie wdrażania procedur jakości kształcenia na wydziale;
 4. przeprowadzanie oceny organizacji procesu dydaktycznego realizowanego na wydziale;
 5. koordynowanie prac i współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi wydziału oraz Uczelni w zakresie działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, w tym w zakresie:
  1. akredytacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  2. ankietyzacji,
  3. hospitacji;
 6. przygotowanie corocznego raportu z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w wydziale i przedłożenie go wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia.