Informacje ogólne

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) funkcjonujący na Politechnice Lubelskiej został wprowadzony w celu stałego podnoszenia jakości procesu kształcenia, pogłębiania współpracy krajowej i międzynarodowej w obszarze dydaktyki oraz umacniania pozycji Politechniki Lubelskiej w obszarze szkolnictwa wyższego.

System dostosowany jest zarówno do wymagań zewnętrznych, określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i wewnętrznych uregulowań Uczelni, uwzględniających jej specyfikę. System stanowi zbiór powiązanych ze sobą i oddziaływujących na siebie elementów, dotyczących organizacji, nadzoru i doskonalenia procesu kształcenia w aspekcie spełniania potrzeb i oczekiwań naszych interesariuszy. Założeniem systemu jest stała weryfikacja procesu dydaktyki w Politechnice Lubelskiej oraz jego samodoskonalenie.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia uwzględnia specyfikę jednostek Uczelni, stosowane dobre praktyki i doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, a także opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Podnoszenie jakości, realizowane przy udziale wszystkich pracowników, studentów i doktorantów, jest procesem ciągłym, obejmującym wszystkie etapy i formy kształcenia oraz dotyczy ogółu aspektów mających wpływ na jego właściwe przeprowadzanie.

Dbałość o wysoką jakość procesu kształcenia studentów należy do obowiązków całej społeczności akademickiej Politechniki Lubelskiej.

W Wydziale Podstaw Techniki ogólny nadzór nad systemem jakości kształcenia sprawuje powołana i zatwierdzona Uchwałą nr WPT - 9/4.3.2a/2016 Rady Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej z dnia 22 września 2016 r. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia.

Przewodniczącym Komisji jest Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia a członkami przedstawiciele trzech kierunków studiów prowadzonych na Wydziale oraz przedstawiciele Katedr, a także przedstawiciele Samorządu Studenckiego.

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

 1. dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak - przewodnicząca
 2. dr hab. Halina Rarot - v-ce przewodnicząca
 3. dr Izolda Gorgol- v-ce przewodnicząca
 4. dr Dariusz Majerek
 5. dr Renata Lis
 6. dr Anna Makarewicz
 7. mgr inż. Magda Wlazło-Ćwiklińska
 8. dr inż. Marek Horyński- przedstawiciel rynku pracy
 9. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Student kierunku ETI
 10. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Student kierunku IB
 11. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Student kierunku Matematyka
 12. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Student kierunku IAD

Do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w WPT należą również: powołane i zatwierdzone Uchwałami Rady Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2016 r. zespoły opiniujące oraz opiniująco-doradcze dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Wydziale, w tym zespół konsultacyjny ds. współczesnych trendów matematyki przemysłowej oraz kierownicy i pracownicy katedr sprawujących opiekę dydaktyczną  i  organizacyjną  dla  kierunków  edukacja  techniczno-informatyczna  i  inżynieria bezpieczeństwa (Katedra Podstaw Techniki i Katedra Metod i Technik Nauczania) oraz Katedra Matematyki  Stosowanej  dla  kierunku  matematyka.  Ważną  rolę  odgrywają  w  tym  systemie  przedstawiciele studentów WPT oraz Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia. Kompetencje tych ciał i organów wynikają zarówno z obowiązujących przepisów prawa, odpowiednich zapisów Statutu  Uczelni  oraz  uchwał  Senatu,  zarządzeń  J.M.  Rektora  Politechniki  Lubelskiej,  a  także uchwał  Rady  Wydziału  Podstaw  Techniki  oraz  z  wypracowanej  w  Wydziale  praktyki  i rozwiązań organizacyjnych z tego obszaru.