Informacje ogólne

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) funkcjonujący na Politechnice Lubelskiej został wprowadzony w celu stałego podnoszenia jakości procesu kształcenia, pogłębiania współpracy krajowej i międzynarodowej w obszarze dydaktyki oraz umacniania pozycji Politechniki Lubelskiej w obszarze szkolnictwa wyższego.

System dostosowany jest zarówno do wymagań zewnętrznych, określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i wewnętrznych uregulowań Uczelni, uwzględniających jej specyfikę. System stanowi zbiór powiązanych ze sobą i oddziaływujących na siebie elementów, dotyczących organizacji, nadzoru i doskonalenia procesu kształcenia w aspekcie spełniania potrzeb i oczekiwań naszych interesariuszy. Założeniem systemu jest stała weryfikacja procesu dydaktyki w Politechnice Lubelskiej oraz jego samodoskonalenie.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia uwzględnia specyfikę jednostek Uczelni, stosowane dobre praktyki i doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, a także opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Podnoszenie jakości, realizowane przy udziale wszystkich pracowników, studentów i doktorantów, jest procesem ciągłym, obejmującym wszystkie etapy i formy kształcenia oraz dotyczy ogółu aspektów mających wpływ na jego właściwe przeprowadzanie.

Dbałość o wysoką jakość procesu kształcenia studentów należy do obowiązków całej społeczności akademickiej Politechniki Lubelskiej.


W Wydziale Podstaw Techniki ogólny nadzór nad systemem jakości kształcenia sprawuje powołana i zatwierdzona Uchwałą Rady Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej w dniu 29.11.2012 r. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, której skład został  zaktualizowany Uchwałą Rady Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej z dnia 19.12.2013 r. (uchwała RW 10/2013).

Przewodniczącym Komisji jest Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia a członkami przedstawiciele dwóch kierunków studiów prowadzonych na Wydziale oraz przedstawiciel Katedr, a także przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

  1. dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak – przewodnicząca
  2. dr hab. Halina Rarot - v-ce przewodnicząca
  3. dr Izolda Gorgol- v-ce przewodnicząca
  4. dr inż. Mirosław Malec
  5. dr Dariusz Majerek
  6. mgr inż. Barbara Buraczyńska
  7. mgr Wiesław Domownik - Prezes Foto QFS - przedstawiciel rynku pracy
  8. Kamil Senczyk - przedstawiciel Samorządu Studenckiego (kierunek ETI)
  9. Magdalena Wlazło - przedstawiciel Samorządu Studenckiego (kierunek IB)
  10. Konrad Kania - przedstawiciel Samorządu Studenckiego (kierunek Matematyka)

Do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w WPT należą również: powołane i zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej z dnia 25.10.2012 r. Zespoły Opiniujące dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Wydziale oraz kierownicy i pracownicy katedr sprawujących opiekę dydaktyczną i organizacyjną dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna (Katedra Podstaw Techniki i Katedra Metod i Technik Nauczania), a także Katedra Matematyki Stosowanej dla kierunku matematyka. Ważną rolę odgrywa również w tym systemie Samorząd Studencki Wydziału Podstaw Techniki i jego przedstawiciele - Wydziałowa Rada Samorządu Studentów oraz Komisja Rady Wydziału ds. Kształcenia. Kompetencje tych ciał i organów wynikają zarówno z obowiązujących przepisów prawa, odpowiednich zapisów Statutu Uczelni oraz uchwał Senatu, zarządzeń J.M. Rektora Politechniki Lubelskiej, a także uchwał Rady Wydziału Podstaw Techniki oraz z wypracowanej w Wydziale praktyki i rozwiązań organizacyjnych z tego obszaru.