Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty
od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Kandydaci, zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia, w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, składają następujące dokumenty:

 • ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata,
 • kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez członka komisji rekrutacyjnej  za zgodność z oryginałem (oryginał świadectwa do wglądu)  bądź przez notariusza a w określonych przypadkach świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • klauzula informacyjna dla kandydata przy złożeniu dokumentów (z miejscem na jeden podpis)
 • klauzula RODO (z miejscem na cztery podpisy)
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • fotografia w systemie ERK  (w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px), którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), wykonana zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (badania lekarskie obowiązują tylko Kandydatów na kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna i Inżynieria bezpieczeństwa),
 • oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • pokwitowanie opłaty za wydanie legitymacji studenckiej, wniesione na indywidualne konto kandydata przypisane podczas ERK w łącznej kwocie 22 zł
  • opłata za wydanie legitymacji studenckiej - 22zł (nie dotyczy absolwentów PL posiadających aktualną legitymację).


Wymagane dokumenty
od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

Kandydaci, zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów II stopnia, w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, składają następujące dokumenty:

 • ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjne Politechniki Lubelskiej lub notarialnie oraz kopię suplementu, a w przypadku jego braku indeks lub wypis z indeksu i zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen),
 • klauzula informacyjna dla kandydata przy złożeniu dokumentów
 • klauzula RODO
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • fotografia w systemie ERK  (w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px), którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), wykonana zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (badania lekarskie obowiązują tylko Kandydatów na kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna),
 • oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • pokwitowanie opłaty za wydanie legitymacji studenckiej, wniesione na indywidualne konto kandydata przypisane podczas ERK w łącznej kwocie 22 zł
  • opłata za wydanie legitymacji studenckiej - 22zł (nie dotyczy absolwentów PL posiadających aktualną legitymację).


UWAGA!

 • W przypadku zakwalifikowania się na studia niestacjonarne należy dodatkowo przedstawić dowody opłat (opłata za I semestr nauki).Doręczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, odbiór decyzji o przyjęciu na studia oraz odbiór tych dokumentów może zostać dokonane przez pełnomocnika kandydata na studia. Własnoręczność podpisu na upoważnieniu może być potwierdzona przez:

 • członka wydziałowej komisji rekrutacyjnej PL,
 • notariusza,
 • Urząd Gminy bądź miasta,
 • dyrektora szkoły (pieczęć instytucji oraz pieczęć imienna i podpis osoby potwierdzającej)

Dokumenty należy przynieść do pokoju nr 3 w budynku Wydziału Podstaw Techniki