Inżynieria bezpieczeństwa


INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa stanowi nową ofertę dydaktyczną na Wydziale Podstaw Techniki. Uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Wydział uzyskał na mocy uchwały Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 roku. Program przewiduje 7 semestrów w przypadku studiów stacjonarnych oraz 8 semestrów w przypadku studiów niestacjonarnych i umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera.

Zgodnie z przyjętym praktycznym profilem kształcenia program studiów obejmuje wiele zajęć praktycznych, które stanowią ponad 60% wszystkich zajęć realizowanych w trakcie studiów. Kształcenie  obejmuje szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem, m.in.: identyfikowaniem, monitorowaniem, analizą oraz projektowaniem systemów bezpieczeństwa, analizą ryzyka odnośnie możliwości powstawania zagrożeń, organizacją i funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa. Studenci w trakcie cyklu kształcenia nabędą również umiejętności prawidłowego i odpowiedzialnego organizowania oraz prowadzenia wszelkich działań ratowniczychpodejmowania działań logistycznych, będą również przygotowani do kontrolowania przestrzegania przepisów, warunków oraz zasad bezpieczeństwa pracy,  w  tym standardów bezpieczeństwa informacji i systemów informacyjnych.

Absolwenci kierunku Inżynieria bezpieczeństwa będą w pełni przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści ds. bezpieczeństwa we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach. Zgodnie z §1a Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2009 r. zmieniającym rozporządzenie  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy po ukończeniu  studiów absolwenci będą posiadali uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP oraz  w myśl przepisu §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. ze zmianami z 2005 r. będą oni mogli pełnić funkcje inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Praktyczny profil kształcenia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa wychodzi naprzeciw tendencjom panujących w gospodarce. Zakłada on kształcenie pod kątem oczekiwań przyszłych pracodawców, zapewniające  kompletne przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji odpowiedzialnych za strefę BHP w przedsiębiorstwach i instytucjach według wymagań Unii Europejskiej. Nabyte, przez przyszłych absolwentów, w trakcie studiów umiejętności  rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu bezpieczeństwa, a także umiejętność organizowania i prowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu BHP, sprawią, że będą oni poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Kwalifikacje uzyskane podczas studiów pozwolą im na podjęcie pracy:

  • we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach sektora państwowego i prywatnego,
  • w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej zajmującej się problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • w biurach projektowych i doradczych jako eksperci w zakresie inżynierii bezpieczeństwa,
  • w sektorach gospodarki zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń i systemów zabezpieczeń technicznych i systemów monitorowania i zwalczania różnorodnych zagrożeń,
  • we własnych firmach świadczących usługi z omawianego zakresu.